°C
   2024 06 19 Trečiadienis
   1. Bendrosios nuostatos

   1.1. Interneto svetainė, viešai prieinama adresu www.minfo.lt, (toliau vadinama MINFO.LT/ Tinklapis) nuosavybės teise priklauso VšĮ Maksimalistinės psichoterapijos draugija (toliau -Tinklapio valdytojas), Juridinio asmens kodas: 303890357, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Subačiaus g. 23-3.

   1.2. MINFO.LT turinys (bet kokia MINFO.LT viešai paskelbta tekstinė, vaizdinė, garsinė ir kitokio pobūdžio medžiaga) yra skirtas tik asmeniniam MINFO.LT lankytojo naudojimui. MINFO.LT turinys gali būti naudojamas be išankstinio Tinklapio valdytojo sutikimo tik nesiekiant tiesioginių ar netiesioginių komercinių tikslų.

   1.3. Bet kokia MINFO.LT pateikta informacija yra skirta tik informaciniams tikslams.

   1.4. Tinklapio valdytojas neįsipareigoja taisyti nurodytų informacijos trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai imperatyviai nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai.

   1.5. Tinklapio valdytojas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar ištrinti MINFO.LT esančią informaciją.

   1.6. Naudodamas Tinklalapį MINFO.LT lankytojas sutinka ir pripažįsta, kad bet koks Tinklalapio Turinys, kurį lankytojas skaito ar parsisiunčia, yra išimtinai pasirinktas lankytojo nuožiūra bei rizika, ir tik lankytojas atsako už dėl to patirtą žalą.

   1.7. Prisijungęs prie Tinklalapio MINFO.LT lankytojas patvirtina, kad su šiomis taisyklėmis sutinka.

   2. Autorių teisės

   2.1. MINFO.LT turinį sudaro autorių teisių objektai, intelektinės nuosavybės teisės objektai ir kt., įskaitant, bet neapsiribojant: straipsniai, komentarai, apžvalgos, tinklapio dizainas, programinė įranga, nuotraukos, video medžiaga, garsinė medžiaga (toliau vadinama Turinys). Tinklapio valdytojas turi visas išimtines autorių turtines teises į Turinį, jeigu nėra nurodyta kitaip.

   2.2. MINFO.LT lankytojai siųsdami ir skelbdami bet kokią informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus) MINFO.LT suteikia Tinklapio valdytojui autoriaus teises į visą šią informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus). Tinklapio valdytojas neprivalės atlyginti šios informacijos (medžiagos, duomenų, nuomonių) pateikėjui. Tinklapio valdytojas gali atkurti, platinti, skelbti, publikuoti MINFO.LT paskelbtą informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus), nurodydamas autoriaus vardą taip, kaip yra paskelbta.

   2.3. Be išankstinio Tinklapio valdytojo sutikimo draudžiama atlikti šiuos veiksmus dėl bet kokios MINFO.LT esančios medžiagos: a) atgaminti bet kokia forma ar būdu, b) išleisti, versti, c) adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti, d) platinti kopijas, parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti; e) viešai atlikti bet kokiais būdais ir priemonėmis; f) transliuoti, retransliuoti ar kitaip viešai skelbti, įskaitant padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete).

   2.4. Bet koks ir bet kokios MINFO.LT esančios medžiagos panaudojimas be išankstinio Tinklapio valdytojo leidimo yra laikomas neteisėtu, išskyrus atskirai šiose Naudojimosi taisyklėse nustatytus atvejus.

   2.5. Jeigu Tinklapio valdytojas suteikia teisę viešai skelbti MINFO.LT esančią medžiagą, joje negalimi jokie pakeitimai, nebent kiekvienu atveju būtų aiškiai nurodyta kitaip.

   2.6. Jeigu Tinklapio valdytojas suteikia teisę viešai skelbti MINFO.LT esančią medžiagą, būtina nurodyti, kad šios medžiagos informacijos šaltinis yra MINFO.LT.

   2.7. Be išankstinio rašytinio Tinklapio valdytojo sutikimo draudžiama atgaminti visą šią interneto svetainę www.minfo.lt ar jos dalį bet kokia forma ir būdu, versti ją į kitas kalbas, adaptuoti, aranžuoti ar kitaip perdirbti. Taip pat draudžiama naudoti svetainėje esančius ženklus ar žymenis bet kuriuo Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo ir kitų teisės aktų draudžiamu būdu ar forma.

   2.8. MINFO.LT esantys prekių ir paslaugų ženklai, kiti žymenys išimtine teise priklauso šių prekių ir paslaugų ženklų, žymenų savininkams.

   3. Privatumo nuostatos

   3.1. MINFO.LT slapukai (angl. cookies) naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskirų rubrikų ar straipsnių populiarumą bei atliekant statistinius tyrimus. Informuojame, kad slapukai Tinklapio valdytojui nesuteikia jokių galimybių patekti į Tinklapio lankytojo kompiuterį ir negali nuskaityti jokios lankytojo standžiajame diske įrašytos informacijos.

   3.2. Slapukai naudojami reklamai trečiųjų šalių tinklalapiuose rodyti.

   3.3. Slapukų naudojimas neleidžia nustatyti asmens tapatybės. Tinklapio valdytojas turi teisę perduoti anonimišką statistinę informaciją tretiesiems asmenims.

   3.4. Lankytojas turite teisę bet kada išjungti/blokuoti slapukų naudojimą savo interneto naršyklėje, pakeisdamas naršyklės nustatymus. Užblokavus slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios MINFO.LT paslaugos gali neveikti.

   4. Asmeninės informacijos naudojimas

   4.1. Prisijungiant prie Tinklalapio MINFO.LT ar atskirų jo dalių, lankytojų gali būti prašoma pateikti asmeninės informacijos ar demografinių duomenų (pavyzdžiui, nurodyti vardą, amžių, lytį, el. pašto adresą). Pateikdamas asmeninę informaciją, lankytojas sutinka ir leidžia Tinklapio valdytojui ir jo darbuotojams ją naudoti siekiant suteikti lankytojui informacijos, esant reikalui su lankytoju susisiekti, taip pat Tinklapio vidaus statistikai tvarkyti.

   4.2. Tinklapio valdytojas taip pat gali rinkti ir panaudoti lankytojo asmens duomenis (pvz. vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, bei kitą MINFO.LT registracijos formose nurodytą informaciją) prekių ir (arba) paslaugų užsakymams o tai pat, gavus atskirą išankstinį lankytojo sutikimą, kitais apibrėžtais tikslais.

   4.3. Demografiniai duomenys (pvz. amžius ar lytis) taip pat gali būti naudojami siekiant Tinklapį geriau pritaikyti konkretaus lankytojo poreikiams, demonstruoti specialiai pagal jo poreikius atrinktą turinį.

   4.4. Tinklapio valdytojas saugo lankytojo asmeninę informaciją ir ją tvarko laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

   4.5. Tinklapio valdytojas naudoja komerciškai pagrįstas administracines, technines, personalo ir fizines priemones, siekdamas apsaugoti turimą lankytojo asmeninę informaciją nuo praradimo, vagystės ir neleistino naudojimo, atskleidimo arba pakeitimo.

   4.6. Tvarkydamas lankytojų asmens duomenis, Tinklapio valdytojas pasilieka teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai konkrečios prekės ar paslaugos teikimo tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. Tinklapio valdytojas neatskleidžia trečiosioms šalims lankytojo asmens duomenų jokiais kitais atvejais, prieš tai negavę išankstinio lankytojo sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalo tai padaryti.

   4.7. Tinklapio valdytojas neatsako už lankytojų asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse taip pat ir tais atvejais, kai į jas lankytojas patenka per MINFO.LT esančias nuorodas. Rekomenduotina susipažinti su kiekvieno ne Tinklapio valdytojui priklausančio aplankyto tinklapio privatumo sąlygomis atskirai.

   4.8. MINFO.LT lankytojų duomenys yra saugomi nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir neleistino naudojimo.

   4.9. Lankytojas turi teisę sužinoti, kokia ir kaip panaudojama lankytojo asmeninė informacija. Jeigu ši informacija yra klaidinga, nebaigta ar netinkama, tam, kad Tinklapio valdytojas galėtų tiksliai vykdyti lankytojo užsakymus ir teikti paslaugas (jeigu tokios yra teikiamos), lankytojas turi teisę prašyti pataisyti ją nedelsiant.

   4.10. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu reikalauti, kad MINFO.LT ištaisytų ar sunaikintų lankytojo pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus. Jei tai sąlygoja negalimumą toliau teikti MINFO.LT paslaugas, šių paslaugų teikimas nutraukiamas (panaikinus asmens duomenis) ar sustabdomas.

   4.11. Lankytojas turi teisę prašyti perkelti jo asmens duomenis.

   4.12. Lankytojo asmeninę informaciją Tinklapio valdytojas saugo tiek, kiek to reikės šiose taisyklėse nurodytiems tikslams įgyvendinti, tačiau ne ilgiau nei 2 metus nuo lankytojo paskutinio prisijungimo, nebent įstatymų būtų nustatytas arba leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis.

   4.13. Tinklapio valdytojas, atsako už lankytojo pateiktos asmeninės informacijos tvarkymą pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

   5. Draudimai lankytojams

   5.1. MINFO.LT lankytojams draudžiama:

   5.1.1. platinti, skleisti informaciją, kuria:

   5.1.1.1. raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką;

   5.1.1.2. skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę;

   5.1.1.3. kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;

   5.1.1.4. platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, taip pat propaguojamos ir (ar) reklamuojamos seksualinės paslaugos, lytiniai iškrypimai;

   5.1.1.5. propaguojami ir (ar) reklamuojami žalingi įpročiai ir narkotinės ar psichotropinės medžiagos;

   5.1.1.6. pažeidžiami bet kurie kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai bei tarptautiniai susitarimai;

   5.1.1.7. pažeidžiamos bet kokios autorių teisės, prekiniai ženklai arba patentai;

   5.1.2. komentuojant ar atliekant kitus veiksmus vartoti grubias, necenzūrines frazes, grasinti ir įžeidinėti bet kokia forma ar būdu;

   5.1.3. talpinti nuorodą MINFO.LT į tas interneto svetaines, kuriuose esanti informacija kursto prievartą, diskriminaciją ar kitą nusikalstamą veiką.

   5.2. Pastebėjus draudžiamus komentarus, prašome nedelsiant apie juos pranešti Tinklapio valdytojui el. paštu [email protected] .

   5.3. Šias taisykles pažeidžiantys komentarai gali būti pašalinti, o registruotam lankytojui (jeigu tokia galimybė buvo suteikta) – atimtos teisės komentuoti.

   6. Atsakomybė ir jos ribojimas

   6.1. Už komentarus ir kitą Tinklapyje patalpintą informaciją tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę lankytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn už šmeižikiškus, viešųjų ar privačiųjų asmenų garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę, rasinę ar kitokią neapykantą skatinančius teiginius, smurto kurstymą, raginimus nuversti teisėtą Lietuvos valdžią bei kitokius neteisėtus veiksmus.

   6.2. Tinklapio valdytojas neatsako:

   6.2.1. už MINFO.LT nuolatinį ir nepertraukiamą veikimą. Tinklapio valdytojas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo apriboti arba nutraukti MINFO.LT ar tam tikros jos dalies veikimą;

   6.2.2. už MINFO.LT lankytojų komentarų turinį ir pasilieka teisę juos redaguoti, kai yra pažeidžiamos šios Naudojimosi taisyklės ar teisės aktai. Tinklapio valdytojas turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo bet kuriuo metu pašalinti MINFO.LT patalpintus lankytojų komentarus.

   6.3. Esant Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimo požymiams ar teisėtiems teisėsaugos institucijų reikalavimams, Tinklapio valdytojas perduoda visą turimą informaciją apie MINFO.LT lankytoją atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.

   6.4. Tiek, kiek leidžia imperatyvios įstatymų normos, Tinklapio valdytojas neatsako už bet kokius tiesioginius ir/ar netiesioginius nuostolius, kuriuos gali patirti lankytojai ar tretieji asmenys dėl Tinklapyje pateikiamo Turinio, dėl Tinklalapio veikimo sutrikimų ar trečiųjų asmenų Tinklalapyje patalpintos informacijos teisingumo bei teisėtumo.

   6.5. Tinklapio valdytojas negarantuoja, kad Tinklapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai bus ištaisyti arba kad Tinklapis bus apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Lankytojas supranta ir sutinka, kad bet kokia medžiaga, kurią jis skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna lankydamasis Tinklapyje, yra išimtinai lankytojo nuožiūra bei rizika – ir privalo imtis deramų saugumo priemonių, ir tik pats lankytojas atsako už žalą, padarytą lankytojo sveikatai, kompiuterinei sistemai, joje saugomai informacijai, lankytojas taip pat prisiima visas išlaidas būtinoms aptarnavimo paslaugoms, remontui ar pataisoms.

   6.6. Tinklapio valdytojas neatsako už MINFO.LT Turinyje galinčius pasitaikyti netikslumus ar kitokias klaidas. Tinklapio valdytojas gali atlikti pakeitimus ar pataisymus bet kuriuo metu.

   6.7. Tinklapio valdytojas neatsako už Tinklalapyje pateikiamos kitų juridinių ar fizinių asmenų produktų, paslaugų ar politinės reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama.

   6.8. Tais atvejais, kai Tinklalapyje yra patalpintos nuorodos į kitus tinklalapius, Tinklapio valdytojas neatsako už juose pateiktos informacijos turinį, tokių tinklalapių neprižiūri, jų neatstovauja ir nekontroliuoja.

   7. Lankytojų informacija

   7.1. Tuo atveju, jei lankytojas patalpina/ pateikia prašymą patalpinti MINFO.LT tam tikrą informaciją (komentarus, nuomones, nuotraukas, video ar kitą informaciją), lankytojas tuo pačiu suteikia Tinklapio valdytojui neišimtinę, visur ir visam laikui galiojančią teisę šį turinį bet kokiu būdu naudoti, kopijuoti, padaryti jį viešai prieinamu ar išimti iš MINFO.LT.

   7.2. MINFO.LT neįsipareigoja publikuoti visų nuotraukų, vaizdo medžiagų, pranešimų ar straipsnių.

   7.3. Komentaro ir kitos informacijos autorius turėtų įvertinti savo komentaro ir kitos pateiktos informacijos leistinumą prieš juos paskelbdamas.

   8. Tinklalapyje talpinama reklama

   8.1. MINFO.LT talpinama reklama žymima žodžiu „reklama“.

   8.2. Už reklamos turinį bei kalbą Tinklapio valdytojas neatsako.

   9. Nukreipimai

   9.1. Tinklalapis arba trečiosios šalys gali nukreipti lankytoją į kitus tinklalapius arba informacijos šaltinius internete. Kadangi Tinklapio valdytojas jų nekontroliuoja, lankytojas supranta ir sutinka, kad Tinklapio valdytojas neatsako už tokių tinklalapių ir šaltinių prieinamumą ir neprisiima atsakomybės už jų turinį ir sukeltas pasekmes.

   10. Kita

   10.1. Apie Taisyklių pakeitimus informuojama Tinklalapyje.

   10.2. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

   10.3. Tinklapio valdytojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be įspėjimo keisti, taisyti, pildyti arba panaikinti bet kokias Tinklalapio naudojimo sąlygas, o lankytojo tolesnis naudojimasis šiuo Tinklalapiu reiškia jo sutikimą su tokiais pataisymais, pakeitimais, papildymais arba panaikinimais.

   10.4. Jei turite pageidavimų, pretenzijų ar klausimų, susijusių su Tinklalapiu, prašome kreiptis elektroninio pašto adresu ([email protected]).